Metryka firmy


T-MOBILE POLSKA S.A. z siedzibą w Warszawie
Adres: ul. Marynarska 12, 02-674 Warszawa
Zarząd Spółki:
Andreas Maierhofer - Prezes Zarządu;
Szabolcs Gáborjáni-Szabó - Członek Zarządu, Dyrektor ds. Finansowych;
Thomas Lips - Członek Zarządu, Dyrektor ds. Technologii i Innowacji;
Włodzimierz Nowak - Członek Zarządu, Dyrektor ds. Prawnych, Bezpieczeństwa i Zarządzania Zgodnością;
Artur Ostrowski - Członek Zarządu, Dyrektor ds. Rynku Biznesowego;
Frederic Perron - Członek Zarządu, Dyrektor ds. Rynku Prywatnego.

Spółka zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie,
XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.
KRS 0000391193 | NIP 526-10-40-567 | Regon 011417295
Kapitał zakładowy 471 mln złotych, kapitał wpłacony w całości.

Idz do nawigacji Idz na poczatek strony